This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelptzolkin: Difference between revisions

From Board Game Arena
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
(Undo revision 922 by Januszk0 (talk))
Line 1: Line 1:


== '''W każdej rundzie''' ==
== '''For Each Round''' ==


- Gracze rozgrywają swoje tury zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- Each player takes their turn, going around the table


- W Dniu Żywienia, gracze żywią robotników i otrzymują nagrody
- On a food day, feed your workers and take your rewards


- Przestawiają kalendarz
- Advance the Calendar
== '''Tury graczy''' ==
== '''Player turn''' ==
- '''Prośba o kukurydzę:''' Jeśli masz 2 lub mniej koszy kukurydzy, można poprosić o kukurydzę, chyba że jesteś na dole wszystkich trzech świątyń. (Odrzuć całą kukurydzę i weź 3 kosze kukurydzy i przejdź o jeden stopień w dół jednej ze świątyń)
- '''Beg for corn:''' If you have 2 or less corn, you may beg for corn unless you are at the bottom step of all three temples. (Turn in all corn, take 3 corn and move one step down on any temple)


- '''Wyślij do pracy na kołach dowolną liczbę robotników lub zdejmij dowolną liczbę robotników z kół'''
- '''Either place workers OR pick up workers'''


-- ''Wysyłanie robotników do pracy'': Gracz płaci tyle koszów kukurydzy, ile wynosi numer pola akcji na które wysłał robotnika. Płaci się również dodatkowe kosze kukurydzy za każdego dodatkowego robotnika wysłanego w danej turze
-- ''Placing workers'': pay for the number of workers you place plus the cost noted next to each placed workers


-- ''Powrót robotników do wioski'': Można wybrać jednego lub więcej z twoich umieszczonych robotników. Dzięki każdemu powracającemu robotnikowi gracz może:
-- ''Picking up Workers'': You may pick up one or more of your placed workers. For each worker picked up either


--- Wykonać akcję przy której stał robotnik w momencie zdjęcia,
--- Use the action where your worker was standing


--- Wykonać akcję z jednego z pól o niższym numerze na tym samym kole. Za każdy numer różnicy, gracz musi zapłacić 1 kosz kukurydzy,
--- Use a lower action on the wheel from where your worker was standing(if not
standing on a free action space,pay 1 corn for each step back)


--- Nie robić nic. Gracz zdejmuje tylko robotnika z koła.
--- Do nothing.
== '''Dzień Żywienia''' ==
== '''Food Day''' ==


-'''Żywienie Robotników''' Każdy gracz musi zapłacić 2 kosze kukurydzy za każdego robotnika, którego ma w grze (na kole lub przed sobą. Gracz musi nakarmić, tylu robotników ile jest w stanie. - Za każdego nienakarmionego robotnika, traci 3 punkty zwycięstwa
-'''Feed the Workers''' Each players must pay 2 corn for each worker they have in play (on a gear or in front of you) with the exception for any farms you own. You must feed as many workers as you have corn for.
-- For each worker not fed, you lose 3 points


-'''Weź nagrody'''
-'''Take Rewards'''


--''W środku epoki (Brązowo-pomarańczowe Dni Żywienia)''
--''Middle of Age (Brown days)''


--- Gracze otrzymują nagrody w postaci surowców i kryształowych czaszek,
--- Receive items shown on the left edge of themples from step you are on and all steps below


-- ''Koniec epoki (Niebiesko-zielone Dni Żywienia)''
-- ''End of Age (Teal Days)''


--- Usuń wszystkie budynki epoki 1 i wyłóżcie budynki epoki 2.
--- Remove all Age 1 buildings and fill spaces with Age 2 buildings/


--- Gracz otrzymuje punkty zwycięstwa wskazane przez aktualnie zajmowany stopień w świątyni.
--- Receive points shown on the right edge of temples for the step you are on.


--- Gracz znajdujący się w danej świątyni na najwyższym stopniu spośród wszystkich graczy otrzymuje punkty bonusowe. Określają go liczby widniejące nad każdą świątynią. W przypadku remisu, wszyscy remisujący gracze otrzymują połowę premii.
--- Bonus points for each temple for person with the highest market. Bonus amount is shown above each temple. For ties, everyone receives half the bonus.


== '''Przestawianie kalendarza''' ==
== '''Advance the Calendar''' ==


Jeśli nie ma robotnika na polu Pierwszeństwa żadnego gracza, należy umieścić 1 kosz kukurydzy na aktualnym zębie kalendarza Tzolk'in i przesunąć go o 1 dzień.
If there is no worker on the starting player space, place a corn on the current Tzolk'in gear tooth and advance the gear one day.


W przeciwnym razie:
Otherwise:


- Robotnik znajdujący się na najwyżej numerowanym polu wraca do gracza
- The worker on the Starting Player space returns to the player


-- Jeśli tą osobą nie był Pierwszy Gracz, bierze znacznik Pierwszego Gracza.
-- If this person was not the starting player, they take the starting player marker.


-- Jeśli gracz zajmujący pole Pierwszeństwa posiada aktualnie znacznik Pierwszego Gracza, przekazuje go graczowi po swojej lewej stronie.
-- If they were the starting player, the starting player marker is moved to the player on his left


- Przestawić kalendarz Tzolk'in o jeden dzień.
- Advance the Tzolk'in Gear one day.


- Gracz, który umieścił swojego robotnika na polu Pierwszeństwa może zdecydować, aby przesunąć kalendarz o jeden dodatkowy dzień, jeśli jego plansza nie jest obrócona ciemną stroną ku górze i w rezultacie jakiś robotnik nie zostałby zepchnięty z koła (a nie byłby zepchnięty przy obrocie kalendarza o 1 dzień).
- The player that placed their worker on the Starting Player space may decide to advance the gear one extra day if the player board is light side up AND this advance will not push a player off the gears.


-- W przypadku skorzystania z tej opcji, należy obrócić swoją planszę ciemną stroną w górę.
-- If you use this option, flip your board to dark side up.


-- Przesunięcie kalendarza o 2 dni nie powoduje ominięcia Dnia Żywienia.
-- This does not avoid food days.

Revision as of 19:31, 10 August 2013

For Each Round

- Each player takes their turn, going around the table

- On a food day, feed your workers and take your rewards

- Advance the Calendar


Player turn

- Beg for corn: If you have 2 or less corn, you may beg for corn unless you are at the bottom step of all three temples. (Turn in all corn, take 3 corn and move one step down on any temple)

- Either place workers OR pick up workers

-- Placing workers: pay for the number of workers you place plus the cost noted next to each placed workers

-- Picking up Workers: You may pick up one or more of your placed workers. For each worker picked up either

--- Use the action where your worker was standing

--- Use a lower action on the wheel from where your worker was standing(if not standing on a free action space,pay 1 corn for each step back)

--- Do nothing.


Food Day

-Feed the Workers Each players must pay 2 corn for each worker they have in play (on a gear or in front of you) with the exception for any farms you own. You must feed as many workers as you have corn for. -- For each worker not fed, you lose 3 points

-Take Rewards

--Middle of Age (Brown days)

--- Receive items shown on the left edge of themples from step you are on and all steps below

-- End of Age (Teal Days)

--- Remove all Age 1 buildings and fill spaces with Age 2 buildings/

--- Receive points shown on the right edge of temples for the step you are on.

--- Bonus points for each temple for person with the highest market. Bonus amount is shown above each temple. For ties, everyone receives half the bonus.

Advance the Calendar

If there is no worker on the starting player space, place a corn on the current Tzolk'in gear tooth and advance the gear one day.

Otherwise:

- The worker on the Starting Player space returns to the player

-- If this person was not the starting player, they take the starting player marker.

-- If they were the starting player, the starting player marker is moved to the player on his left

- Advance the Tzolk'in Gear one day.

- The player that placed their worker on the Starting Player space may decide to advance the gear one extra day if the player board is light side up AND this advance will not push a player off the gears.

-- If you use this option, flip your board to dark side up.

-- This does not avoid food days.