This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Difference between revisions of "Gamehelphearts"

From Board Game Arena
Jump to navigation Jump to search
m (Srca)
Line 1: Line 1:
Srca je igra z kartami za 4 igralce,ki jo igra vsak zase.Uporablja se standardni zavitek 52 kart.
+
Hearts is a card game for 4 players, every man for himself. It uses the standard 52-card pack.
  
'''Moč kart'''
+
'''Rank'''
A (najvišja) do 2 (najnižja).
+
A (high) to 2 (low).
  
'''Priprava na igro'''
+
'''Setup'''
Razdeli se celoten zavitek kart,vsak dobi 13 kart.Po pregledu 13 kart v rokah si izbereš 3 karte in jih podaš drugemu igralcu.
+
The entire deck is dealt, giving you a hand of 13 cards. After looking at your hand, choose three cards to pass to another player.
  
Vrstni red podajanja  3 kart: (1 igra) igralcu na svoji levi, (2 igra) igralcu nasproti , (3 igra) igralcu na svoji desni, (4 igra) brez podajanja 3 kart. Vrstni red podajanja se ponavlja dokler igra ni končana.
+
The passing rotation is: (1st hand) to the player on your left, (2nd hand) to the player across the table, (3rd hand) to the player on your right, (4th hand) no passing. The rotation repeats until the game ends.
  
'''Igra'''
+
'''Tricks'''
 +
After passing cards, the player holding the 2 of clubs leads the first trick.
  
Po podaji 3 kart, začne igralec ki ima v roki križevo 2.
+
Each player must follow suit if possible. If you have no cards of the suit led, you may play a card of any suit. Exception: You may not play a heart or the Queen of Spades on the first trick, even if you have no clubs.
  
Vsak igralec mora slediti vrženi barvi.Če nima karte z isto bravo, lahko vrže katerokoli karto , katerekoli barve.Izjema : V prvem krogu ne mores vržti srca ali pikove Dame,če nimaš križa.
+
The highest card of the suit led wins the trick. The winner of a trick starts the next trick.
  
Najvišja karta vzame vzetek.Igralec ki vzame vzetek vrže naslednjo karto.
+
Hearts may not be led until a heart has been played (this is called "breaking" hearts). The Queen of Spades may be lead at any time. [NB: In traditional Hearts, playing the Queen of Spades also breaks hearts.]
  
Srca iz roke ne smemo igrati dokler ne pade prvo srce,namesto druge barve.Pikova Dama pa se lahko igra kadarkoli.
+
There is no trump suit.
  
'''Točkovanje'''
+
'''Scoring'''
 +
At the end of each hand, each heart taken by a player counts -1, and the Queen of Spades counts -13.
  
Po koncu vsakega kroga,vsako srce šteje -1 in pikova Dama -13.
+
If one player has taken all 13 hearts ''and'' the Queen of Spades (this is known as "shooting the moon", or "slam"), that player scores 0 and all other players score -26.  Warning other players about an attempt to shoot the moon is team play, and a breach of Hearts etiquette.
  
Če ima en igralec vseh 13 src in pikovo Damo ,torej vse točkovne vzetke piše igralec 0, vsi ostali igralci pa pišejo -26.
+
When one or more players reach zero, the game ends. The player with the highest score wins.
  
Kadar eden ali več igralcev pride na 0 ,je igra končana.Igralec z največ točkami zmaga.
+
'''Variants'''
 
+
Normal game is 100 points.
'''Variante igre'''
+
Quick game is 75 points.
 
 
Normal game je 100 točk.
 
Quick game je 75 točk.
 

Revision as of 15:03, 20 May 2013

Hearts is a card game for 4 players, every man for himself. It uses the standard 52-card pack.

Rank A (high) to 2 (low).

Setup The entire deck is dealt, giving you a hand of 13 cards. After looking at your hand, choose three cards to pass to another player.

The passing rotation is: (1st hand) to the player on your left, (2nd hand) to the player across the table, (3rd hand) to the player on your right, (4th hand) no passing. The rotation repeats until the game ends.

Tricks After passing cards, the player holding the 2 of clubs leads the first trick.

Each player must follow suit if possible. If you have no cards of the suit led, you may play a card of any suit. Exception: You may not play a heart or the Queen of Spades on the first trick, even if you have no clubs.

The highest card of the suit led wins the trick. The winner of a trick starts the next trick.

Hearts may not be led until a heart has been played (this is called "breaking" hearts). The Queen of Spades may be lead at any time. [NB: In traditional Hearts, playing the Queen of Spades also breaks hearts.]

There is no trump suit.

Scoring At the end of each hand, each heart taken by a player counts -1, and the Queen of Spades counts -13.

If one player has taken all 13 hearts and the Queen of Spades (this is known as "shooting the moon", or "slam"), that player scores 0 and all other players score -26. Warning other players about an attempt to shoot the moon is team play, and a breach of Hearts etiquette.

When one or more players reach zero, the game ends. The player with the highest score wins.

Variants Normal game is 100 points. Quick game is 75 points.