This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Difference between revisions of "Gamehelphearts"

From Board Game Arena
Jump to navigation Jump to search
(moon /slam etiquette)
m (Srca - Hearts)
Line 1: Line 1:
Hearts is a card game for 4 players, every man for himself. It uses the standard 52-card pack.
+
Srca je igra z kartami za 4 igralce,ki jo igra vsak zase.Uporablja se standardni zavitek 52 kart.
  
'''Rank'''
+
'''Moč kart'''
A (high) to 2 (low).
+
A (najvišja) to 2 (najnižja).
  
'''Setup'''
+
'''Priprava na igro'''
The entire deck is dealt, giving you a hand of 13 cards. After looking at your hand, choose three cards to pass to another player.
+
Razdeli se celoten zavitek kart,vsak dobi 13 kart.Po pregledu 13 kart v rokah si izbereš 3 karte in jih podaš drugemu igralcu.
  
The passing rotation is: (1st hand) to the player on your left, (2nd hand) to the player across the table, (3rd hand) to the player on your right, (4th hand) no passing. The rotation repeats until the game ends.
+
Vrstni red podajanja  3 kart: (1 igra) igralcu na svoji levi, (2 igra) igralcu nasproti , (3 igra) igralcu na svoji desni, (4 igra) brez podajanja 3 kart. Vrstni red podajanja se ponavlja dokler igra ni končana.
  
'''Tricks'''
+
'''Igra'''
After passing cards, the player holding the 2 of clubs leads the first trick.
 
  
Each player must follow suit if possible. If you have no cards of the suit led, you may play a card of any suit. Exception: You may not play a heart or the Queen of Spades on the first trick, even if you have no clubs.
+
Po podaji 3 kart, začne igralec ki ima v roki križevo 2.
  
The highest card of the suit led wins the trick. The winner of a trick starts the next trick.
+
Vsak igralec mora slediti vrženi barvi.Če nima karte z isto bravo, lahko vrže katerokoli karto , katerekoli barve.Izjema : V prvem krogu ne mores vržti srca ali pikove Dame,če nimaš križa.
  
Hearts may not be led until a heart has been played (this is called "breaking" hearts). The Queen of Spades may be lead at any time. [NB: In traditional Hearts, playing the Queen of Spades also breaks hearts.]
+
Najvišja karta vzame vzetek.Igralec ki vzame vzetek vrže naslednjo karto.
  
There is no trump suit.
+
Srca iz roke ne smemo igrati dokler ne pade prvo srce,namesto druge barve.Pikova Dama pa se lahko igra kadarkoli.
  
'''Scoring'''
+
'''Točkovanje'''
At the end of each hand, each heart taken by a player counts -1, and the Queen of Spades counts -13.
 
  
If one player has taken all 13 hearts ''and'' the Queen of Spades (this is known as "shooting the moon", or "slam"), that player scores 0 and all other players score -26.  Warning other players about an attempt to shoot the moon is team play, and a breach of Hearts etiquette.
+
Po koncu vsakega kroga,vsako srce šteje -1 in pikova Dama -13.
  
When one or more players reach zero, the game ends. The player with the highest score wins.
+
Če ima en igralec vseh 13 scr in pikovo Damo ,torej vse točkovne vzetke piše igralec 0, vsi ostali igralci pa pišejo -26.
  
'''Variants'''
+
Kadar eden ali več igralcev pride na 0 ,je igra končana.Igralec z največ točkami zmaga.
Normal game is 100 points.
+
 
Quick game is 75 points.
+
'''Variante igre'''
 +
 
 +
Normal game je 100 točk.
 +
Quick game je 75 točk.

Revision as of 11:29, 2 April 2013

Srca je igra z kartami za 4 igralce,ki jo igra vsak zase.Uporablja se standardni zavitek 52 kart.

Moč kart A (najvišja) to 2 (najnižja).

Priprava na igro Razdeli se celoten zavitek kart,vsak dobi 13 kart.Po pregledu 13 kart v rokah si izbereš 3 karte in jih podaš drugemu igralcu.

Vrstni red podajanja 3 kart: (1 igra) igralcu na svoji levi, (2 igra) igralcu nasproti , (3 igra) igralcu na svoji desni, (4 igra) brez podajanja 3 kart. Vrstni red podajanja se ponavlja dokler igra ni končana.

Igra

Po podaji 3 kart, začne igralec ki ima v roki križevo 2.

Vsak igralec mora slediti vrženi barvi.Če nima karte z isto bravo, lahko vrže katerokoli karto , katerekoli barve.Izjema : V prvem krogu ne mores vržti srca ali pikove Dame,če nimaš križa.

Najvišja karta vzame vzetek.Igralec ki vzame vzetek vrže naslednjo karto.

Srca iz roke ne smemo igrati dokler ne pade prvo srce,namesto druge barve.Pikova Dama pa se lahko igra kadarkoli.

Točkovanje

Po koncu vsakega kroga,vsako srce šteje -1 in pikova Dama -13.

Če ima en igralec vseh 13 scr in pikovo Damo ,torej vse točkovne vzetke piše igralec 0, vsi ostali igralci pa pišejo -26.

Kadar eden ali več igralcev pride na 0 ,je igra končana.Igralec z največ točkami zmaga.

Variante igre

Normal game je 100 točk. Quick game je 75 točk.